Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Ölçme-Değerlendirme Okuryazarlıklarına Etki Eden Etmenlerin İncelenmesi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi

Kemal İzci, Gürbüz Çalışkan, Ahmet Oğuz Aktürk
6 1

Abstract


Bu araştırmada öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme okuryazarlıkları ile ölçme-değerlendirmeyi kavrama düzeyleri, ölçme-değerlendirme yeterlikleri ve ölçme-değerlendirme ders başarıları arasındaki neden-sonuç ilişkilerini incelemek amaçlanmıştır. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden olan tarama yöntemi kullanılmıştır. Bir eğitim fakültesinin İlköğretim Matematik, Türkçe ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programlarının 3. ve 4.sınıflarında öğrenim gören ve ölçme-değerlendirme dersini almış olan 203öğretmen adayından 4 farklı ölçek aracılığı ile toplanan veriler nicel veri analiz yöntemlerinden olan yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analiz sonucuna göre, ölçme-değerlendirme okuryazarlığı ile katılımcıların ders başarıları ve ölçme-değerlendirmeyi kavramaları ile ders başarıları arasında istatistiksel olarak pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Diğer yandan, ölçme-değerlendirme öz-yeterliği ile ölçme-değerlendirme okuryazarlığı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Öz-yeterliğin ölçme-değerlendirme okuryazarlığını yordamaması ise katılımcıların ölçme-değerlendirme konusunda hissettikleriyle yapabildikleri arasında bir uyuşmazlığın olduğunu göstermektedir.

Full Text:

PDF

References


İzci, K., Çalışkan, G., & Aktürk, A. O. (2018). Öğretmen adaylarının sınıf içi ölçme-değerlendirme okuryazarlıklarına etki eden etmenlerin incelenmesi: Bir yapısal eşitlik modellemesi. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 3(1), 10-22.

İzci, K., Çaılşkan, G., & Aktürk, A. O. (2018). An investigation of the factors affecting the assessment literacy of teacher candidates: A structural equation modeling. Journal of Research in Education, Science and Technology, 3(1), 10-22.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Journal of Research in Education, Science, and Technology

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

© Copyright - Journal of Research in Education, Science, and Technology (JREST)