Eğitim Ortamlarında Etkileşimli Tahta Kullanımı: Araştırmalar ve Eğilimler

Mustafa Tevfik Hebebci, İsmail Çelik, İsmail Şahin
11 5

Abstract


Teknolojideki hızlı gelişmeler birçok alanı olduğu gibi eğitim ve öğretim alanını da doğrudan etkilemiştir. Bu etkileşim, daha nitelikli öğrenci yetiştirilmesi için eğitimcilerin eğitim ortamlarının daha etkili hale getirilmesini gerektirmektedir. Etkili öğretim ortamlarının oluşturulmasında teknoloji destekli araçların kullanılması birtakım kolaylıklar sunmaktadır. Günümüzde, en etkili öğretim materyallerinin birisi ise ilk olarak 1991 yılında İngiltere’de kullanılan etkileşimli tahtalardır. Etkileşimli tahta, genellikle bilgisayar ve projeksiyon cihazına bağlı olarak çalışan ve bilgisayardan düz bir zemine yansıtılan içeriğin etkileşimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bir teknolojidir. Ülkemizde, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla başlatılan FATİH Projesi kapsamında eğitim ortamlarında etkileşimli tahta kullanımı, araştırmacıların ilgisini çeken konular arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, eğitimde etkileşimli tahta kullanımı ile ilgili YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan yüksek lisans ve doktora tezlerini inceleyerek Ülkemizde eğitimde etkileşimli tahta kullanımı ile ilgili araştırmaların eğilimlerini ortaya çıkarmak ve gelecekte yapılması düşünülen yeni çalışmalara ışık tutmaktır. Bu amaçla yapılan tarama işlemi sonucunda ulaşılan tezlerden 49 tanesi araştırma kapsamına alınmıştır. İlgili tezler; türleri, yılları, araştırma yöntemi/deseni, örneklem büyüklüğü, örneklem düzeyi, gerçekleştirildiği üniversite, enstitü ve anabilim dalı, yazım dili, veri toplama araçları, istatistik yöntemleri/teknikleri, konuları ve verilerin analizleri bakımında ele alınmıştır. Çalışılan tezlerde dil olarak genellikle Türkçe’nin tercih edildiği, örneklemin ise genellikle amaçlı örnekleme tekniğiyle seçilen öğrenci ve öğretmenlerden oluştuğu ortaya çıkmıştır. Nicel ve karma yöntemlerin nitel yöntemlerden daha sık kullanıldığı ortaya çıkan bir diğer bulgudur. Tezlerde görüşme, başarı testleri, ölçekler ve anketler sıklıkla kullanılan veri toplama araçları arasındayken toplanan verilerin daha çok nicel yöntemlerle analiz edildiği görülmektedir. Araştırma sonucunda, verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, t-testi ve ANOVA gibi tekniklerden faydalanılmasına rağmen MANOVA ve MANCOVA gibi ileri düzey istatistik tekniklerinin kullanılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Full Text:

PDF

References


Hebebci, M. T., Çelik, İ., & Şahin, İ. (2016). Eğitim ortamlarında etkileşimli tahta kullanımı: Araştırmalar ve eğilimler. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 1(1), 55-76.

Hebebci, M. T., Celik, I., & Sahin, I. (2016). Interactive whiteboard use in educational environments: Researchs and trends. Journal of Research in Education, Science and Technology, 1(1), 55-76.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Journal of Research in Education Science and Technology

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

© Copyright - Journal of Research in Education, Science, and Technology (JREST)